07 February, 2015

ထက္ျမက္ေအာင္ျမင္ေသာ အာဖရိကန္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးMimi Alemayehou ကို အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး အသက္ ရွစ္ႏွစ္ အရြယ္တြင္ သူမ၏ ဖခင္ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ရာ ကင္ညာ ႏိုင္ငံသို႕ ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ မီမီ ႏွင့္ သူ႕အစ္ကို ႏွစ္ေယာက္အပါအဝင္ သူမတို႕ မိသားစုသည္ ႏွစ္ရက္ အတြင္းမွာပင္ ႏိုင္ငံသစ္သို႕ ေျပာင္းရန္ျပင္ခဲ့ရရာ သူမသည္ သူမ တက္ေနေသာ ေက်ာင္းကို မခြဲႏိုင္ မခြာရက္ ျဖစ္ခဲ့ရေသးသည္။ အဆံုးမွာေတာ့ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာ သင္ခန္းစာ အသစ္မ်ား ရခဲ့သည္။ သူမ၏ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းသည္ သူမ ထင္ထားသည္ထက္ ညံေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သူမ၏ အေပါင္းအသင္း ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေမာ္ရိုကို၊ အစၥေရး၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႕မွ လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား နာမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံကို သိျပီးေနာက္ သူမသည္ ကမၻာ့ရြာၾကီး တစ္ရြာသို႕ ေရာက္ေနသည္ဟု ခံစားခဲ့ရသည္။

သူမ၏ မိသားစုသည္ မီမီ အထက္တန္း ပထမႏွစ္ တက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကင္ညာကို စြန္႕ခြာ၍ ကယ္လီဖိုးနီးယားသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ မီမီ၏ မိသားစုသည္ သူမကို ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့သည္။


West Texas A&M University သည္ သူမအတြက္ ဘဝသင္ခန္းစာ အမ်ားအျပား အတြက္ ေလ့က်င့္ရာ ဌာန တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ျပီး United State ၏ ႏိုင္ငံေရးရာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတာ္မ်ားမ်ား နားလည္ခဲ့ရသည္။ တကၠဆက္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ အီသီယိုးပီးယား အသိုင္းအဝိုင္း ၾကီးၾကီးမားမား မရွိ ဟူေသာ အျမင္သစ္ကို ရခဲ့သည္။ သူမသည္ တစ္မိုးေအာက္ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ေတြ႕ခဲ့ျပီး ေမြးစားမိဘမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခု ရွိခဲ့ရသည္။ တကၠဆက္မွ ထြက္ျပီးေနာက္ သူမသည္ Capitol Hill တြင္ လက္ေထာက္တစ္ေယာက္ ေနရာႏွင့္ အလုပ္ဝင္ခဲ့သည္။


သူမ သည္ Tufts တကၠသိုလ္ Fletcher School of Law and Diplomacy မွ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ေရးရာ ႏွစ္ခုကို ေမဂ်ာယူ၍ မဟာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့သည္။ US တြင္ အျမဲေနထိုင္ေသာ အာဖရိကန္ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမဆံုး အာဖရိကန္ Yellow pages (တယ္လီဖုန္း စာအုပ္) ကို ထုတ္ေဝသူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အီသီယိုးပီးယန္း အေမရိကန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မွ တည္ေထာင္ေသာ အေမရိကန္သို႕ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဒါရိုက္တာ အၾကီးအကဲ တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္စီ တြင္ အေစာဆံုးပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ မီမီလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ဂ်ီနီဗာ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ၾကီး၏ ျပည့္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာန တြင္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး အာဖရိက တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိရန္ အာရံုစိုက္ ခဲ့သည္။

သူမ၏ ေမြးရပ္ အီသီယိုးပီးယားတင္ မဟုတ္ပါ၊ ဘရာဇီး ကေန ကေဗၻာဒီးယား အထိ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္သည္ကို သိရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း သူမက ေျပာခဲ့သည္။ “သူတို႕မွာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္၊ သူတို႕အတြက္ တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့ ေနရာတစ္ခုမွာ မလံုျခံဳဘူးလို႕ ခံစားလာရတဲ့အခါ ဘဝမွာ ဘာေတြ လုပ္ဖူးတယ္၊ လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို စူးစမ္း ရွာေဖြၾကည့္ဖို႕ လူေတြအတြက္ အေရးၾကီးတယ္လို႕  ကၽြန္မထင္ပါတယ္” ဟု မီမီက ဆိုသည္။

သူမသည္ အာဖရိက ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္း ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ မတိုင္ခင္၊ AIDS ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား မတိုင္ခင္ကပင္ အာဖရိကအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့သည္။ သူမ၏ က်ြမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းသည္ အာဖရိက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေရးပါဆံုး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း မ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ဦးေဆာင္မႈေပးရန္ ေတြးထားခဲ့သည္။ သူမသည္ အာဖရိက အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေစ်းကြက္ အုပ္စုဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ TradeLinks ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို စတင္ခဲ့ျပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ U.S သို႕ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႕မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ အာဖရိကန္ အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္း အလုပ္လုပ္ရသည္ကို သူမသည္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ေပးႏိုင္ေသာ အာဖရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္ကို သေဘာက်ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ လိုအပ္မႈကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေအာင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း အဆင့္မီ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မီမီက ေျပာသည္။ သမၼၾကီးက သူမကို ထိုအလုပ္တာဝန္ ခန္႕ထားေပးသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။


ကေလးႏွစ္ေယာက္ မိခင္ ျဖစ္ေသာ မီမီ သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကိုယ္ပိုင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (OPIC) ဒုတိယ ဥကၠဌ အျဖစ္ ၂၀၁၀ မတ္လမွ ၂၀၁၄ ဧျပီ အထိ တာဝန္ယူခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ ဇြန္လတြင္ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက မီမီ ကို အာဖရိက ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ခန္႕ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမ OPIC တြင္ ရွိေနစဥ္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျပီး ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း တိုးတက္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း မဖြံ႕ျဖိဳးေသးေသာ အာဖရိက နယ္ေျမမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး တိုးတက္ရရွိရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။

မီမီသည္ OPIC သို႕ မေရာက္ခင္ အာဖရိက ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဘဏ္တြင္ ဒါရိုက္တာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး အေမရိကန္ အစိုးရ ကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသူ ဒါရိုက္တာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ U.S ဘ႑ာေရး အတြင္းေရးမွဴး ဟင္နရီ ေပါလ္ဆင္ ထံမွ အထူး ဂုဏ္ျပဳဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ တြင္ Forbes မဂၢဇင္း၏ ငယ္ရြယ္ ထက္ျမက္ေသာ အာဖရိကန္ အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၂၀ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

“လူအမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ သာမန္ဘဝကေန စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕ သိပ္ကို ခက္ခဲပါတယ္၊ ကၽြန္မရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမ အီသီယိုးပီးယား ဟာဆိုရင္ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ေမြးဖြားလာဖို႕ အတြက္ အဆိုးဝါးဆံုးေနရာေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕ေတာ္ကေန ေဝးေဝးေတာင္ မသြားရဘူး။ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလး သတို႕သမီးေတြကေန ကေလးေတြ ေမြးၾကတယ္။ အေကာင္းဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ျပန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကပါျပီ၊ ေျပာင္းလဲဖို႕ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လံုေလာက္ေအာင္ ျမန္ဆန္မႈေတာ့ မရွိေသးပါဘူး” ဟု Forbes မဂၢဇင္းမွ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သူမ၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပခဲ့သည္။

သူမ၏ ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းေသာအခါ “ကၽြန္မအေနနဲကေတာ့ အဆံုးသတ္ အလုပ္လို႕သတ္မွတ္ရမယ့္ အလုပ္မ်ိဳး၊ ျပီးျပည့္စံုျပီလို႕ယူဆရမယ့္ အလုပ္မ်ိဳး ရွိတယ္လို႕ မယံုၾကည္ပါဘူး၊ အဆင့္တိုင္းမွာ ေလ့လာေနရမွာပါပဲ။ ဘဝဆိုတာ သင္ယူေလ့လာေနရတဲ့ ခရီးရွည္တစ္ခုပါပဲ၊ ကၽြန္မ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ဖို႕ စိတ္ကူးမရွိပါဘူး၊ လူေတြ တိုးတက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနတာကို ျမင္ရတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မက အဲဒါရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ခ်င္တာပါပဲ၊” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

OPIC သည္ ေခ်းေငြမ်ား၊ အာမခံမ်ား ကို ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႕ ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ အာဖရိက ေဒသမ်ားတြင္  စီးပြားေရးမ်ားလုပ္ကိုင္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးျခင္း၊ အသိဥာဏ္ တိုးတက္ေစရန္၊ စီးပြားေရး တိုးတက္ေစရန္ ကူညီျခင္းအားျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြေပးခဲ့သည္။မီမီသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာတတ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေနထိုင္ေနရေသာ္လည္း မိမိ ေမြးရပ္ေျမ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တတ္စြမ္းသေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေလးစားအတုယူဖြယ္ အာဖရိကႏြယ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။

သိဂၤါေက်ာ္

Ref: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mimi_Alemayehou
http://thebreakthrough.org/people/profile/mimi-alemayehou
http://sodere.com/profiles/blogs/mimi-alemayehous-journey-to
http://www.forbes.com/sites/faraigundan/2013/12/30/mimi-alemayehou-top-african-female-executive-at-the-overseas-private-investment-corporation-opic-part-one/2/